Vệ tinh VNRED Sat-1

Hòa Lạc - Thạch Thất - HN

1. Tên dự án: Vệ tinh VNRED Sat-1

2. Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất - HN.

3. Công việc của CONINCO-CE: Tư vấn giám sát.

4. Miêu tả tóm tắt dự án:


Dự án VNREDSat-1 có tổng mức đầu tư 55,8 triệu euro bằng nguồn vay ODA ưu đãi của Chính phủ Pháp và 64.820 triệu đồng từ nguồn vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 2ha.

Đầu tư xây dựng Trường sỹ quan Đặc Công - Bộ tư lệnh Đặc Công.
Chương Mỹ - Hà Nội.